Geschiedenis

Geschiedenis


 
image

image

image

In 1932 werden er vanuit gymnastiekvereniging Sparta trainingstochten georganiseerd waaruit in 1935 de wandelsportvereniging “Op Stap” ontstond. De contributie, die men, in die tijd betaalde was 12 cent per week.

Deze werd wekelijks aan huis opgehaald. Het ledental was ongeveer 40 personen. Ze liepen met twee grote groepen, heren en jongens in een groep en de dames met de meisjes in een andere groep. Eind 1949 is het idee geboren om de Wandelende Krabben op te richten. 13 September 1950 was het zover.

In de Korenbeurs te Bergen op Zoom werd op deze avond het eerste bestuur gekozen: voorzitter dhr. Engelbrecht, secretaris dhr. J. van Houdt sr. en penningmeester werd dhr. H. van Houdt. Door een administratieve fout is het 20 september geworden, en het toenmalige bestuur heeft besloten om 20 september aan te houden als oprichtingsdatum.

De contributie werd vastgesteld op Fl 3.60 per jaar, het aantal leden was toen 16. E.e.a. werd onder toeziend oog van de notaris vastgelegd en later ook bij de Kamer van Koophandel. De toenmalige voorzitter dhr. Engelbrecht, werd later tot erelid benoemd van de vereniging.

In die tijd waren er meerdere wandelverenigingen in Bergen op Zoom actief waaronder Odiles Rapid, Udi, Genie en Vrederust, welke toen onder de naam V.L.U.G. naar buiten traden, en B.W.V., Bergen op Zoomse Wandel Vereniging die onder de vlag van de K.N.B.L.O wandelden. Van 1951 tot 1961 tekende de Wandelende Krabben voor de organisatie van de avondvierdaagse, welke in datzelfde jaar 1951, 171 deelnemers trok en in 1952, 321 deelnemers en groeide uit via 766 deelnemers in 1955 tot 2535 deelnemers in 1967 en in 1979 een absoluut hoogtepunt met bijna 4000 deelnemers. Maar er waren meerdere wandelclubs die ook een avondvierdaagse wilden organiseren. Om dat te voorkomen, staken de heer P. van Dijk, voorzitter van de Wandelende Krabben, die waren aangesloten bij de Nederlandse Wandelsport Bond, en de heer J. van de Lans, voorzitter van de Bergen op Zoomse Wandelvereniging, en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, de koppen bij elkaar en kwamen met het voorstel om gezamenlijk met alle wandelsportverenigingen de avondvierdaagse te organiseren.

Landelijk gezien een unieke samenwerking en lang tijd de enige. De Wandelende Krabben en Bergse wandelverenigingen waren het die op maandag 18 juni 1962 met een vlaggenparade op de Grote Markt de gezamenlijke avondvierdaagse openden. Later is uit dit uitvoerende comité de Stichting Bergen op Zoomse Wandelavondvierdaagse ontstaan, die op 1 januari 1998 weer zou worden ondergebracht bij de Wandelende Krabben. De inschrijvingen werden aan huis gedaan bij de Fam. Meerman aan de Lijsterbesstraat. Dit zou later naar Rozenoord gaan.

Ook het wandelen was in die tijd belangrijk want als je meewandelde in clubverband wandelden de heren en jongens in lange broek en de dames en meisjes in een rok, op die manier kon je dan ook nog een prijs in de wacht slepen. In 1958 werd het bestuur overgenomen en werd dhr. P. van Dijk voorzitter, dhr. Chr. Meerman secretaris en mevr. Geertsen penningmeester. In het voorjaar van 1951 werd de eerste vossenjachttocht georganiseerd. Deze trok 56 deelnemers. Er werden dan vijf vossen van stof uitgezet. En wie de meeste vossen had gevonden kreeg dan een prijs. Later werd deze tocht vervangen door de Gertudistocht. Deze wordt tot op de dag van vandaag nog ieder jaar georganiseerd.

Ook in 1951 werd de eerste Krabbentocht georganiseerd. Het aantal deelnemers was 362. Deze tocht werd nog ieder jaar in september georganiseerd en trekt een groeiend aantal deelnemers. In het jaar 2000 werd deze tocht gekozen als jubileumtocht vanwege het 50 jarig bestaan van de vereniging.

In 1959 werd de eerste tocht Vlissingen – Bergen op Zoom gewandeld. Later is de organisatie overgenomen door "De Vrolijke Tippelaars" uit Vlissingen en werd het Bergen op Zoom - Vlissingen. Bij uitzondering werd hij nog eenmaal andersom gewandeld, n.l. bij het 700 jarig bestaan van Bergen op Zoom. De belangstelling voor de wandelsport werd alsmaar minder, hierdoor ging de vereniging in 1973 min of meer een slapend bestaan leiden. Het was op initiatief van de fam. Meerman dat de vereniging nieuw leven ingeblazen werd. Op 7 juli 1987 werd een interim bestuur benoemd, dat op 11 januari 1988 door een nieuw bestuur werd opgevolgd. De voorzitter van 1988 tot 1992 was J. Meerman. Hierna zijn er nog verschillende bestuurswisselingen geweest, t.w. van 1992 tot 1994 dhr. C. Hack voorzitter, van 1994 tot 1998 dhr. R. Luijsterburg en van 1998 tot 2011 de dhr. L. Meerman.

Na de nieuwe start werden er door onze vereniging twee tochten georganiseerd. De Gertrudistocht in maart en de Krabbentocht in september. De eerste Gertrudistocht werd gestart vanaf het Locomotiefke aan de Markt. De animo was erg groot. Gedurende de volgende 3 jaar meldden er zich zoveel wandelaars dat de locatie te klein werd. Toen is er uitgeweken naar Rozenoord, ’t Fort en het Markiezaatcollege. De Gertrudistocht is gekomen op verzoek van Jan van Giels die hiermee de  St. Gertrudis, beschermvrouwe van stad en land van het Markiezaat, in de herinnering wilde laten voortleven.

In 1990 verscheen het eerste jaarboek (clubblad) voor de leden. Hierin werden de leden voorzien van informatie over het afgelopen jaar en wat er nog zou komen. Later in 1994 werd het een heus clubblad en verscheen het drie maal per jaar, en vanaf 1995 verscheen het vier keer per jaar. Het was het een blad waarin werd geïnformeerd over alles wat er op wandel gebied te doen was. In mei 1992 werd voor de eerste maal Breda – Bergen op Zoom georganiseerd. In 1994 werd de tocht verzet naar oktober en vanaf die tijd kon men ook met de bus vanuit Bergen op Zoom meerijden naar Breda, wat inhield dat men niet meer zelf voor vervoer terug naar Breda hoefde te zorgen. Enige tijd later kon men ook starten vanuit Schijf. Dit is zeker een van de best verzorgde tochten van onze vereniging. Om verschillende redenen is door het bestuur besloten deze tocht niet meer te organiseren. Vanaf 2015 is de tocht weer nieuw leven in geblazen, maar nu (nog) slechts voor leden.

Nog een zeer goed verzorgde tocht was de Nachtmars door de Zuidwesthoek die op 15 maart 1993 voor het eerst werd georganiseerd in samenwerking met zeven West-Brabantse wandelsportverenigingen. Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat er behoefte was naar een lange afstandstocht van 100 km. Er werd gelijk een afstand van 75 km, 50 km en in 1998 ook een van 25 km gewandeld. In hetzelfde jaar ontstond ook de gedachte om in samenwerking met de zeven West-Brabantse wandelsportverenigingen drie Winterserietochten te houden. Deze worden om toerbeurt jaarlijks georganiseerd door de wandelverenigingen , zodat er het hele jaar door gewandeld kan worden.

Een geheel gesponsorde tocht was de wandelmeedag. Deze werd voor het eerst gehouden in juni 1996. Het was een gratis tocht aangeboden door winkelpromenade ’t Vierkantje in samenwerking met de Wandelende Krabben. De bedoeling hiervan was om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om te gaan wandelen. In 2000 werd de wandelmeedag op Koninginnedag georganiseerd en hij heette daarom toen ook de Oranjetocht. Helaas is dit initiatief ter ziele gegaan.

Een van de hoogte punten in de geschiedenis van de Wandelende Krabben is zeker wel de organisatie van de 22e Europese Wandeldagen in 1997. Dit wandelevenement werd georganiseerd voor de Europäische Volksgemeinschaft. Een europese wandelgemeenschap, waar ook de V.W.J.L. bij aangesloten is. Het bestuur heeft, samen met de E.V.G. commissie van de Wandelende Krabben, zeker een jaar van voorbereiding nodig gehad om dit evenement tot een groot succes te maken. Het was een tweedaagse tocht in het weekend van Pinksteren. Op vrijdag was de officiële opening in de hofzaal van het Markiezenhof door de burgemeester en afgevaardigden van het gemeentebestuur in aanwezigheid van vertegenwoordigers en wandelaars uit diverse landen. De gehele opening werd live uitgezonden op de BRTO, die alle dagen live uitzendingen verzorgde vanaf de startplaats op het Ravelijn. Het deelnemers aantal was 3500 en voor deze tocht was er een speciale medaille ontworpen. Dat deze wandeltocht een groot succes was, is mede te danken aan de inzet van de vele vrijwillige medewerkers van onze vereniging en de inzet van het gemeentebestuur. Ook van de plaatselijk middenstand was er veel medewerking. Dit was niet alleen voor de vereniging maar ook voor de stad Bergen op Zoom een goede promotie. In 1998 werd deze tocht de Pinkstertocht genoemd die nu nog jaarlijks onder grote belangstelling terugkeert. Deze tocht start, niet zoals we traditioneel deden vanuit Bergen op Zoom, maar vanuit Ossendrecht. Dit is mede tot stand gekomen, onder druk van de vele Belgische wandelaars, die regelmatig in groten getale bij ons komen wandelen, evenals van de vele leden die de Wandelende Krabben hebben in deze regio.

Ook de St. Nicolaastocht wordt buiten onze stad gehouden, n.l. vanuit Putte. Vanaf 1998 een jaarlijks terugkerend evenement zeker ook voor de jongere wandelaars. In de gehele bestaansperiode hebben we verschillende clublokalen gehad, het eerste was de Korenbeurs, daarna sociëteit Thalia. Na sluiting hiervan gingen we naar de Hollandsche Tuin. Hier moesten we echter zaalhuur betalen. Daarom werd in 1962 gekozen voor Paviljoen Rozenoord, van waaruit de Krabbentocht werd georganiseerd. Op dit moment is er geen vast clublokaal en wordt er vanuit verschillende locaties gestart.

Er was binnen de vereniging een bomvolle activiteitenkalender. Wekelijks was er een wandeling op de woensdagmiddag. Die begon met 8 personen wat snel uitgroeide naar 40 personen. De groep groeide gestaag. Er was vanuit deze groep zoveel vraag naar een dagwandeling voor een langere afstand dat er al snel besloten werd om een keer in de veertien dagen op donderdag te gaan wandelen. Deze 2 wandelingen starten vanuit de Moerkens en de dagwandelingen vanaf de Bommesee. Dit alles was gratis en iedereen kon deelnemen. Deze wandelingen gingen altijd door ook al was het slecht weer. In 1996 is begonnen met de G.R. 5 wandelroute van Den Helder tot naar Nice met een totale afstand van 2287 km. Eerst werd alleen in de weekenden gewandeld, later, toen de afstanden te groot werden, werden het lange weekenden, daarna weken en vanaf 2001 werden het 2 weken. Het streven was om in 2004 in Nice aan te komen. Aan de eerste tocht werd deelgenomen door 12 deelnemers, later telde de groep tussen de 20 en 25 personen. Deze tocht werd in 2005 met het bereiken van Nice afgesloten.

Verder werden vanuit de vereniging wandelweken en weekenden georganiseerd. Deze bleken voor de leden een welkome aanvulling op de gewone wandeltochten te zijn. Dit alles onder de bezielende leiding van dhr. C. van der Zande. De activiteitencommissie binnen de vereniging is zeer actief met het organiseren van busreizen voor de leden en het verzorgen van al de tochten die jaarlijks op het programma staan. Een keer in het jaar was er de Krabbenmiddag en onder het genot van een hapje en een drankje was het een gezellig samenzijn. Iedereen binnen de vereniging leverde zo zijn eigen prestaties waarvan wij er toch wel enkele willen uitlichten. Op de eerste plaats dhr. Chr. Meerman, deze heeft bij gelegenheid van zijn afscheid in 1985 de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, mogen ontvangen voor zijn vele verdiensten gedurende 40 actieve jaren in de wandelsport. Hij heeft toen tevens afscheid genomen als bestuurslid van de avondvierdaagse. Als erelid zijn benoemd Dhr. P. van Dijk, die zich jarenlang heeft ingezet als bestuurslid, en dhr. C. Krijnen, die zich altijd als ambassadeur van de wandelsport heeft opgesteld. De heren J. van de Bergh en D. Passenier hebben destijds in ongeveer 4 maanden de tocht naar het Spaanse Santiago de Compostella volbracht. Drie van onze (oud) leden, dhr. C. Krijnen, J.A. v.d. Rijzen en J. Raes, hebben vele lange afstandstochten tot een goed einde gebracht. Eén daarvan is de Centurion, dit is 160 km binnen 24 uur. In 2012 nam de vereniging afscheid van Leo Meerman, als voorzitter van de vereniging. Leo heeft in de veertien jaar dat hij deze functie heeft bekleed veel betekend voor de wandelsport. Niet alleen in Bergen op Zoom, maar ook in zuid/west Nederland en Vlaanderen. We kunnen nooit volledig zijn met het opsommen van werkzaamheden die Leo voor onze sport heeft verricht. Niet voor niets ontving hij in 2014 een Koninklijke onderscheiding. Op dit moment telt onze vereniging ±340 leden en is nog steeds beweging.

Het bestuur kijkt altijd vooruit. Belangrijk hierbij is om zoveel mogelijk wandelaars actief te krijgen en de wandelsport in de ruimste zin te promoten. Terugkijkend op 66 jaar Wandelende Krabben mag men wel zeggen dat de wandelclub nog steeds een bloeiende vereniging is.